Het bestuur van een gemeente

 


 

Lees aandachtig deze tekst voor je begint aan de opdrachten.

De gemeenteraad

De gemeenteraad is in feite een gemeentelijk parlement. Om de zes jaar worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden om de leden van de gemeenteraad te kiezen. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats in 2012. Het aantal gemeenteraadsleden is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente.

De gemeenteraad keurt de beleidsvoorstellen van het college van burgemeester en schepenen goed. Op die manier worden de beslissingen uiteindelijk door de gemeenteraad genomen. Daarom is de gemeenteraad de wetgevende macht van een gemeente.

 

Het college van burgemeester en schepenen

Een gemeente wordt bestuurd door een college van burgemeester en schepenen. Het aantal schepenen hangt af van het aantal inwoners. Het schepencollege bereidt de beslissingen voor, die dan door de gemeenteraad goedgekeurd moeten worden. Zodra die goedkeuring er is, moeten de schepenen die beslissingen ook uitvoeren. Daarom is het schepencollege de uitvoerende macht van een gemeente.

 

De burgemeester

De burgemeester wordt door de meerderheid van de gemeenteraad voorgedragen, maar benoemd door het Vlaams gewest. Hij legt de eed af in handen van de gewestminister van Binnenlandse Aangelegenheden (Vlaams minister Geert Bourgeois).

Zijn takenpakket is omvangrijk: hij behartigt de zaken van gemeentelijk belang, hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten van de hogere overheden, en bovendien is hij ook hoofd van de lokale politie.

Als eerste ambtenaar heeft de burgemeester verschillende taken van specifiek gemeentelijk belang: hij is automatisch voorzitter van het schepencollege, en moet dus ook de leiding van de vergaderingen op zich nemen. Daarnaast moet hij alle briefwisseling ontvangen, lezen en ondertekenen.
Als vertegenwoordiger van de regering in de gemeente is de burgemeester onder meer belast met de uitvoering van wetten, decreten, en besluiten van alle hogere overheden (de provincie, het gewest, het land), behalve als de uitvoering hiervan uitdrukkelijk aan het college of de gemeenteraad toegewezen werd.

De burgemeester is tevens het hoofd van de lokale politie. Hij kan daardoor bijvoorbeeld de sluiting van een milieuvervuilend bedrijf bevelen als de nodige vergunningen ontbreken, of kan hij een meeting, een betoging of wat dan ook verbieden als de openbare orde erdoor verstoord zou worden. Hij beslist ook over de duur van administratieve aanhoudingen bij verstoring van de openbare orde. De burgemeester is verantwoordelijk voor het algemene veiligheidsbeleid in zijn gemeente.

"vrij naar" een tekst uit: http://www.dekrachtvanjestem.be

Waar/Niet waar-vraag


De burgemeester is het hoofd van lokale politie.

Waar Niet waar


De gemeenteraad is de uitvoerende macht van een gemeente.

Waar Niet waar


De burgemeester kan een milieuvervuilend bedrijf sluiten.

Waar Niet waar


De burgemeester wordt benoemd door de koning.

Waar Niet waar


Het aantal gemeenteraadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners.

Waar Niet waar